Navigácia

 • Svetový deň vody

  Svetový deň vody
  22. 3. 2019

  V piatok 22.marca 2019 si už tradične pripomíname Svetový deň vody a keďže bez vody by nebol život možný, snažíme sa spolu so žiakmi si to každoročne pripomenúť. Učitelia si spolu so žiakmi prečítali príbeh o vode, a taktiež si ho rozobrali. Spoločne sme si pozreli animovaný film: „Kolobeh vody“, v ktorom nám naši kamaráti Kvapka a Kvapko vyrozprávali celý kolobeh vody:

  - Aká je voda dôležitá

  - Aká je voda vzácna

  - O jej význame a ochrane

  Po animovanom filme nasledovali hravé aktivity a súťaže, počas ktorých sa zabávali nielen žiaci ale aj učitelia.

  V  závere sme si zaspievali pieseň s názvom: „Voda“,  a taktiež pomocou odtlačok rúk vyhotovili našich kamarátov Kvapka a Kvapku.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín
  26. 3. 2019

  Aj na našej škole sa dňa 26. 3. 2019 konala súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Vypočuli sme si rôzne pekné básne i príbehy zo života detí, ktoré predniesli ako najlepšie vedeli, žiaci zo všetkých ročníkov. Porota -  pani  učiteľky všetkých pozorne počúvali a rozhodli o umiestnení takto:

  I. kategória - prednes poézie:

  1. miesto: Nikolas Ferenc, 5. ročník

  2. miesto: Ivo Šamko, 5. ročník

  3. miesto: Milan Kaľa, 3. ročník

  II. kategória - prednes poézie:

  1. miesto: Vratko Sivák, 6. ročník

  2. miesto: Gabriela Siváková, 9. ročník

  3. miesto: Adam Kováč, 6. ročník

  Kategória prednes prózy:

  1. miesto: Nikolas Ferenc, 5. ročník

  2. miesto: Kristína Miková, 5. ročník

  3. miesto: Dominika Ferencová, 5. ročník

  Blahoželáme...☺☺☺

 • Výtvarná súťaž

  Výtvarná súťaž
  15. 3. 2019

  Do výtvarnej súťaže sa zapojili aj žiaci I. (4. a 5. ročník) a II. (6. a 7. ročník) triedy našej školy. Vyhlasovateľovi súťaže boli zaslané 4 výtvarné práce s označením mena a veku autora i názvom jeho práce. 

  Dominika Ferencová - "Moji kamaráti"

  Nikolas Ferenc - "Moje vysnívané auto"

  Sebastián Cina - "Moja rodina"

  Maximilián Miko - "Moje obľúbené zvieratá"

  Či sa niektoré výtvarné dielko zapáči aj porote vo Vrbovom sa dozvieme najskôr 16. 4. 2019.

 • Karneval

  Karneval
  1. 3. 2019

  Dňa 1.3.2019 sa na našej škole uskutočnil Karneval. Zúčastnili sa všetci žiaci, ktorí sa prezentovali v svojich maskách. Veselá nálada bola sprevádzaná súťažami a tancom. Na záver porota ocenila najkrajšie masky.

 • Valentín 2019

  Valentín 2019
  14. 2. 2019

      Dňa 14.2.2019 sa na našej škole slávil deň sv. Valentína.  Žiaci si na hodinách vytvárali valentínske postavičky, ktoré majú byť symbolom spolupatričnosti, priateľstva a lásky medzi, a to medzi všetkými deťmi na našej škole. Tiež si pre seba vytvárali valentínske odkazy, ktoré sa na piatej vyučovacej hodine odovzdávali žiakom a učiteľom našej školy. Deň sv. Valentína sa vydaril a každý domov odchádzal so svojou Valentínkou a úsmevom na tvári.

 • Polročné hodnotenie

  Polročné hodnotenie
  31. 1. 2019

  Vo štvrtok 31.1.2019 si žiaci našej školy odnášali domov polročné Výpisy klasifikácie.  Na piatej vyučovacej hodine sa žiaci zhromaždili do jednej triedy a vypočuli si od pani riaditeľky ako pracovali za prvý polrok šk. roka 2018/2019.

   Viac bolo tých žiakov, ktorí odchádzali domov s pocitom dobrých výsledkov a pochvál a samozrejme motivačných odmien.  Vzorní žiaci boli motiváciou pre tých menej vzorných a najlepší žiaci našej školy si odniesli domov vecné odmeny v podobe hodiniek a USB kľúčov.

 • Beseda s príslušníkmi PZ SR

  31. 1. 2019

      Dňa 31.1.2019 sa v našej  škole na druhej vyučovacej hodine uskutočnila beseda s príslušníkmi policajného zboru na tému šikanovanie, krádeže, drogová prevencia, školský poriadok. Žiakov jednotlivé témy zaujali a po prvotnom ostychu žiaci kládli policajtom otázky, ktoré ich zaujímali. Nakoniec sa beseda zavŕšila diskusiou.

 • Vianočná besiedka

  Vianočná besiedka
  14. 12. 2018

      Tradičným vianočným programom s neopakovateľným čarom Vianoc sa predstavili aj tohto roku 14. decembra 2018 pedagogickí zamestnanci so svojimi žiakmi na našej škole Vianočnou besiedkou, na ktorú boli pozvaní aj rodičia. Žiaci rozbalili vianočný darček krásnych riekaniek, kolied a tancov. V závere besiedky obdarili svojich rodičov medovníčkami a anjelikmi, ktoré vyrobili naše šikovné žiačky.

  Po Vianočnej besiedke sa konala Vianočná burza, na ktorej si mamičky mohli nakúpiť pekné darčeky pre svojich blízkych.

  Prajeme požehnané Vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších. 

 • Mikuláš v škole

  Mikuláš v škole
  6. 12. 2018

      Ani našu školu neobišiel Mikuláš. Sprevádzali ho anjel s čertom. Ako prvý sa žiakom ukázal čert, ktorý ich riadne vystrašil. Pre dobrých žiakov si Mikuláš pripravil vrece plné sladkostí, ktoré si žiaci museli zaslúžiť  peknou básničkou alebo pesničkou. S dobrou náladou sme sa s Mikulášom a jeho vernými pomocníkmi rozlúčili.
  Srdečná vďaka Mikuláš☺

 • Besedy o dospievaní a sexuálnej výchove

  Besedy o dospievaní a sexuálnej výchove
  29. 11. 2018

      29.11.2018 sa žiačky II. stupňa zúčastnili na 3. vyučovacej hodine prednášky na tému „Dospievanie - puberta.“ Žiačky si pozreli krátky film o prenatálnom vývoji dieťaťa. Záverom nastala diskusia, v ktorej mohli žiačky položiť nezodpovedané otázky, ktoré dievčatá  v ich veku majú a ktoré ich zaujímajú.

       4.12.2018 sa u nás v škole uskutočnila prednáška na tému SEXUÁLNA VÝCHOVA. Prednášajúci Mgr. Sivák oboznámil žiakov II. stupňa s témami:

  ♥ pohlavný styk a jeho rizika

  ♥ ochrana muža a ženy pred neželaným tehotenstvom a pred pohlavnými chorobami.

  Najprv danú problematiku priblížil chlapcom a potom dievčatám. Jednotlivé témy žiakov zaujali a aktívne sa zapájali do živej diskusie.

  Pevne veríme, že si žiaci z tejto poučnej prednášky odniesli cenné rady do života.

 • Divadelné predstavenie Žabia princezná

  Divadelné predstavenie Žabia princezná
  26. 10. 2018

      V piatok 26. októbra nás navštívilo Prešovské Komorné divadlo bez opony – divadielko o dvoch hercoch prišlo k našim žiakom s humorným spracovaním rozprávky „Žabia princezná". Bola to rozprávka o princovej ceste k stratenej korune, na ktorej mu žaba Elvíra pripravila nečakané úlohy. Príbeh, v ktorom ožila rozprávajúca žaba, čertica i babka bylinkárka, priniesla úsmevné situácie a chvíle plné napätia pre malých i veľkých divákov. Mnohé deti  ešte v divadle nikdy neboli, a tak sa mimoriadne milo a aktívne zapájali do odhaľovania zápletiek deja rozprávky. Bolo až dojemné sledovať našich žiakov, ako sa ponorili do čistej detskej zábavy. Búrlivý potlesk bol toho jasným dôkazom.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Medzinárodný deň školských knižníc
  23. 10. 2018

      Dňa 23. októbra 2018 sme si na našej škole pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. V rámci tohto dňa si žiaci vypočuli rozprávku od H. Ch. Andersena „Dievčatko so zápalkami.“ Potom nasledovala prehliadka kníh zo školskej knižnice. Nakoniec nasledovalo spoločné čítanie žiakov a učiteľov. Žiaci boli odmenení rozprávkovými omaľovánkami a záložkami do kníh.

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí
  25. 10. 2018

      Dňa 25.10.2018 sa žiaci siedmeho až deviateho ročníka zúčastnili na Dni otvorených dverí na Odbornom učilišti internátnom Masarykova Prešov. Táto akcia bola určená hlavne žiakom s indikáciou štúdia na tomto type školy. Žiaci, triedna učiteľka a výchovná poradkyňa si postupne prešli všetky ponúkané odbory, ktoré im zaujímavo prezentovali samotní žiaci OUI, ako aj ich majstri a učitelia. Podľa reakcie dievčat a otázok, ktoré so záujmom kládli, najviac zaujali odbory: Práce pri príprave jedál, Služby a domáce práce a Cukrárska výroba. Chlapci sa najviac zaujímali o odbory: Murárske práce a Maliarske a natieračské práce. Exkurzia končila prehliadkou internátu, ktorá našich žiakov veľmi zaujala. Myslím, že deti majú v nasledujúcich dňoch a týždňoch o čom premýšľať.   

 • Deň zdravej výživy

  Deň zdravej výživy
  16. 10. 2018

      Svetový deň zdravej výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra. Aj v našej škole sa každoročne venujeme tejto téme. Touto akciou poukazujeme na možnosti zdravej výživy. V každej triede si žiaci s pomocou  pani učiteľky vytvorili umelecké dielka z ovocia a zeleniny. A bolo na čo pozerať! Zeleninové a ovocné postavičky a zvieratká pripravené zo zdravých  surovín potešili oči a lákali k zahryznutiu. Na záver bola každá trieda odmenená zdravou pochúťkou.

 • Účelové cvičenie

  Účelové cvičenie
  21. 9. 2018

      Dňa 21. septembra 2018 sa  uskutočnilo účelové cvičenie (OČaP) na tému Dopravná výchova, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, používanie reflexných prvkov a Ochrana zdravia človeka. Účelové cvičenie prebehlo v rozsahu 5 hodín. Cieľom bolo poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické poznatky v daných problematikách.

  V praktickej časti si žiaci I. stupňa  prostredníctvom didaktických hier upevnili vedomosti z dopravnej výchovy. Žiaci II. stupňa sa po určenej trase s dodržiavaním pravidiel cestnej premávky presunuli na Zborovský hrad.

 • Začiatok školského roka 2018/2019

  Začiatok školského roka 2018/2019
  3. 9. 2018

   

      Dňa 3. septembra 2018 sme slávnostne otvorili nový školský rok. Pani riaditeľka privítala žiakov a zvlášť tých, ktorí bránu školy prekročili po prvý krát. Oboznámila nás s organizáciou školského roka a všetkým popriala pevné zdravie a veľa síl do práce.

 • Volejbalový turnaj

  Volejbalový turnaj
  3. 7. 2018

      V tomto školskom roku sa uskutočnil jubilejný 10.ročník volejbalového turnaja zamestnancov špeciálnych základných škôl Prešovského kraja. Turnaja sa zúčastnili ŠZŠ Jarovnice, SŠ Chminianske Jakubovany, SŠ Lipany a ŠZŠ Zborov. Šesť odohraných zápasov rozhodlo o celkovom umiestnení:

  1. miesto: ŠZŠ Zborov

  2. miesto: ŠZŠ Jarovnice

  3. miesto: SŠ Chminianske Jakubovany

  4. miesto: SŠ Lipany

  Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave tohto „jubilejného“ 10. ročníka, ktorý bol príjemným spestrením záveru. Volejbalu zdar :o) .

 • Rozlúčka deviatakov a záver školského roka 2017/2018

  Rozlúčka deviatakov a záver školského roka 2017/2018
  28. 6. 2018

      Vážne aj veselo sa rozlúčili deviataci so Špeciálnou základnou školou na rozlúčkovej slávnosti, ktorá sa konala dňa 28.6.2018. Rozlúčka našich najstarších žiakov patrí medzi najkrajšie udalosti školy. Nastal ten dôležitý okamih, na ktorý deviataci čakali rokov. Už tradične sa s našimi deviatakmi rozlúčili učitelia a ich mladší spolužiaci. Vo vyzdobenej triede si deviataci pripravili chutné pohostenie a spoločne s mladšími spolužiakmi sa zabávali pri hudbe.

  Riaditeľka školy vo svojom príhovore zaželala absolventom veľa úspechov a šťastia v ďalšom živote.

  A týmto sme ukončili školský rok 2017/2018.

 • Školský výlet

  Školský výlet
  14. 6. 2018

      Náš spoločný výlet sa uskutočnil dňa 14.6.1018. Pre žiakov to bola odmena za celoročnú prácu. Naša prvá zastávka bola Pamätník sovietskej armády vo Svidníku. Spoločne sme si prezreli vojenskú techniku z 2. sv. vojny v Parku bojovej družby. „Odborný“ výklad nám podali žiaci 8. a 9. ročníka s pomocou p. riaditeľky. Ďalšou zastávkou bola ZOO v Stropkove. Žiaci videli veľa zaujímavých zvierat. A to, že aj pršalo, nám vôbec nevadilo. V závere našej prehliadky sme sa veľmi potešili - niektorí vystrašili, pohľadom na rozzúreného leva. Po obede od mamičiek a zmrzlinovom hodovaní sme vyrazili na cestu domov. Svoju radosť z výletu a šťastného návratu domov žiaci prejavili búrlivým potleskom. Niektorí možno unavení, no plní zážitkov, sa tešíme na ďalší spoločný výlet.

 • Deň na Slnečnom Majeri

  Deň na Slnečnom Majeri
  4. 6. 2018

      Dňa 4. júna  sa žiaci našej školy zúčastnili účelového cvičenia v prírode v nádhernom prostredí pohoria Nízke Beskydy, časť Busov. Navštívili sme  agroturistické zariadenie Slnečný Majer, ktoré sa nachádza v obci Stebnícka Huta vzdialenej 13 km od  Bardejova.  Žiaci mali možnosť prezrieť si rôzne druhy domácich zvierat. Za krásneho počasia sme si spolu so žiakmi zašportovali, niečo nové naučili, ale aj strávili pekné chvíle opekaním pri ohnisku. Bol to krásny deň, naplnený nielen hrami, pesničkami, turistikou, pohybom na čerstvom vzduch, ale hlavne zážitkami a dobrou náladou.

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola Zborov
  Školská č. 478
  086 33 Zborov
 • 054/4798312

Fotogaléria