Navigácia

O škole

Profil školy

Špeciálna základná škola v Zborove má už nejakú tú históriu za sebou. Vznikla v roku 1987. Naším cieľom je poskytnúť výchovu a vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením a taktiež deťom pochádzajúcim zo sociálne slabšieho prostredia, ktoré z rôznych príčin nie sú schopné zvládať učivo základných škôl.

 

Samotná výchova a vzdelávanie žiakov je prispôsobená ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám. Vzdelávanie prebieha vo viacerých formách podľa ich druhu a stupňa postihnutia. V súčastnosti sa realizuje vzdelávanie a výchova žiakov v troch variantoch:

 

  • variant A - žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia

  • variant B - žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia

  • variant C - žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia a žiaci s viacnásobným postihnutím

 

Škola má 6 tried, v ktorých sú vzdelávaní žiaci 1. až 10. ročníka. Pedagógovia Špeciálnej základnej školy v Zborove sa snažia vzdelávať v súčte 43 žiakov. Každá trieda je vybavená aj rôznymi technologickými pomôckami, ktoré pomáhajú pedagógom uviesť žiakov aj do problematiky IKT. Škola má učebňu IKT, v ktorej sa nachádzajú počítače určené na vzdelávanie žiakov. Samotné počítače sú vybavené aj softvérmi, ktoré napomáhajú pedagógom dosiahnúť u žiakov osvojenie si rôznych poznatkov či už samotné písmená alebo číslice pre tých najmenších, tak aj poznatky z geografie či vlastivedy. K ďalším špecializovaným triedam patrí aj školská dielňa, kde sa starší žiaci radi zdržiavajú a preukazujú nám neustále svoje zručnosti. Pracovné vyučovanie je však realizované v čase priaznivého počasia aj na školskom pozemku.

 

Škola celý výchovno-vzdelávací proces realizuje podľa vypracovaného Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu, ktoré patria k základným dokumentom školy.

Kontakt

Adresa: Špeciálna základná škola
Školská 478, 086 33 Zborov
Email: szszborov@gmail.com
Telefón: 054/4798312

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola Zborov
    Školská č. 478
    086 33 Zborov
  • 054/4798312

Fotogaléria